Nederweert Logo JAN Nederweert

Algemene beschouwingen

Begroting 2018

 
JAN is van mening dat er op dit moment te weinig debat plaatsvindt tussen de politieke fracties. Daardoor werkt het dualisme niet zoals het is bedoeld. De coalitiepartijen zijn afwachtend en er wordt nauwelijks gediscussieerd. Op de grote projecten komt totaal geen vooruitgang. Het College gebruikt de raad als besluitvormingsmachine en de raad wordt niet of veel te laat meegenomen in de uitwerking van voorstellen. 
 
De nieuwe bestuursstijl die in 2014 met veel tam-tam door de coalitie werd aangekondigd, is in de afgelopen jaren niet van de grond gekomen. Misschien komt het ook wel door de vele wethouderwisselingen. Het lijkt er in ieder geval op dat de besluitvorming in de raad alleen maar wordt gedaan voor de bühne. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gaat dit hopelijk veranderen.
 

Majeure projecten

De grote majeure projecten zoals de randweg en het Centrumplan zorgen bij veel inwoners en ondernemers voor een hoop frustratie. Wij zijn benieuwd hoe het College in 2018 precies aan de slag gaat met de nieuwe opdracht van het provinciebestuur over de verbetering N266 en N275. Wij zijn voorstander om ons te focussen op de knelpunten en problemen van deze wegen geen aandacht meer te schenken aan het reeds uitgewerkte scenario.
Ten aanzien van het centrumplan zijn we benieuwd of de realisatieovereenkomst er dit jaar gaat komen en wat de provincie met de subsidie gaat doen. Wij vinden het belangrijk dat eerst de Lambertushof wordt geoptimaliseerd en daarna het Plan Wijen verder wordt ontwikkeld. Dit mede, omdat we geen voorstander zijn om een 5e supermarkt te realiseren. In dat kader zijn we erg benieuwd naar de plannen van Heerschap, die binnenkort aan de raadsleden worden gepresenteerd.
 

Jaarrekeningen en kostendekking van heffingen

Al vele jaren zien we bij de jaarrekening(en) dat er flinke overschotten zijn. De jaarrekening van 2016 liet een positief saldo zien van € 2.171.369,-. Er wordt dus slecht begroot en veel plannen worden niet uitgevoerd of doorgeschoven. Voor 2018 willen wij dat de uitgesproken ambities ook worden waargemaakt.
 

Duurzaamheid

We willen voortvarend aan de slag gaan met duurzaamheid en zouden graag zien dat er een duidelijk lange termijndoel wordt gesteld. JAN pleit ervoor dat de gemeente Nederweert in 2040 klimaat en energieneutraal is.
 

Buitengebied in Balans

Al vele jaren spreken we over het verkrijgen van een betere balans in ons buitengebied. Alsnog zien we niet terug dat er stappen worden gemaakt. De landbouwontwikkelingsgebieden komen niet van de grond en het zijn juist de verwevingsgebieden waarin de intensieve veehouderijen gaan uitbreiden.
Mede door het grote aantal dieren neemt de overlast niet verder af. De gemeente heeft de ambitie om de fijnstof te verlagen, maar kan niet aangeven hoe we dit gaan realiseren. JAN is voorstander om de reserve Buitengebied in Balans te verhogen aangezien de problematiek in het buitengebied nog lang niet is opgelost en we daarnaast ook aan de slag moeten gaan met uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. 
 

Handhaving

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een adequaat uitvoeringsniveau voor de taken Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voor de jaren 2013-2016 heeft deze raad jaarlijks € 63.500 beschikbaar gesteld voor intensivering van controles. Wij willen een adequaat kwaliteitsniveau nastreven en zijn dan ook ontevreden dat vanaf 2017 voor het toezicht milieu de frequenties van controles zijn verminderd met 600 uur (€ 40.000.-). Wij willen dat deze deze handhavingstaken weer ingevuld worden. Via een amendement hebben wij deze begrotingswijzing in stemming gebracht. De gehele gemeenteraad stemde in om deze handhavingsuren op te nemen in het Uitvoeringsprogramma Handhaving van 2018.
 

En verder

JAN ontvangt steeds meer klachten over het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Wij heb begrepen dat deze organisatie wel subsidie krijgt, maar dat er geen controle door de gemeente plaatsvindt op wat het CJG daadwerkelijk doet. Het CJG meet namelijk haar eigen tevredenheid. Dit is natuurlijk een vreemde manier van werken. JAN stelt voor dat de gemeente in gesprek gaat met ouders en de tevredenheidsonderzoeken zelf organiseert.
 
 
Nederweert, 31 oktober 2017

 

Henk Cuijpers
Marcel Vossen
Mart Knapen
Peter van Lierop
Carin Sieben