Nederweert Logo JAN Nederweert

Kansen bij ontwikkeling van ons buitengebied

Op 8 oktober heeft de gemeenteraad het concept van het ontwerp omgevingsvisie buitengebied besproken. Sinds JAN in 2012 via een motie erop heeft aangedrongen om een majeur programma Buitengebied in Balans op te starten, is er in Nederweert al veel gedaan. De vele onderwerpen, diverse thema’s en problematiek over het buitengebied, hebben daardoor al vele jaren de nodige aandacht gekregen. Dit voorwerk helpt ons nu bij de verdere invulling van ambities en inrichten van processen in het kader van de Omgevingswet. Maar eerst is er een integrale visie nodig. Waar werken we als Nederweert naartoe op de korte en lange termijn, welke strategische keuzes maken we daarbij, hoe willen we de fysieke leefomgeving in gaan richten en welke omgevingskwaliteiten willen we nastreven? Ruimtelijke ontwikkeling is nu veel te veel een zaak van de overheid, specialisten en grote marktpartijen geworden. De balans mag wel weer eens verlegd worden naar de burger.
 
 
 

Perspectiefvolle locaties

De gemeente verwacht dat er op korte termijn snel veel agrarische bedrijven in Nederweert gaan stoppen. Slechts 40 procent van de huidige bedrijven blijft naar verwachting van de gemeente voortbestaan. Dit zijn in Nederweert dus minder dan 100 agrarische bedrijven. Maar wat betekent deze transitie eigenlijk voor de milieudruk? Betekent de grote vermindering aan veehouderijen ook een vermindering van de veestapel, die op dit moment zo’n 4 miljoen dieren groot is in Nederweert? In de ontwerpvisie is beschreven dat op zogenaamde perspectiefvolle locaties ondernemers ruimte wordt geboden om verder te ontwikkelen. JAN vindt dat voor deze ondernemers en ook de inwoners vooraf duidelijk moet zijn of bedrijven op hun huidige locatie wel of niet verder kunnen ontwikkelen.
 
Aan de randen van de gemeente liggen drie beschermde Natura 2000 gebieden en daarbinnen diverse woongebieden. Tussen de woonkernen en de Natura 2000 gebieden is op dit moment al een grote overbelasting van geur, fijnstof en ammoniak. En daarnaast hebben we te maken met de stikstofproblematiek. Kortom: welk perspectief bieden we onze inwoners en ondernemers eigenlijk?
JAN is voorstander om bij het aanwijzen van locaties waar ondernemers kunnen ontwikkelen in ieder geval ook rekening te houden met onze inwoners. Er moet gestreefd worden naar minimale overlast voor de omgeving van perspectiefvolle locaties.
 

Vrijkomende agrarische bebouwingen

In de vrijkomende agrarische bebouwingen wil JAN niet zomaar ruimte bieden aan industriële bedrijven met een milieucategorie 3. Deze bedrijven horen volgens JAN niet in het buitengebied, maar moeten worden gevestigd op een bedrijventerrein. In ieder geval moet de gemeente hier duidelijke kaders voor stellen.
 

Toerisme en recreatie

JAN is verheugd over de ambitie van de gemeente om flink te gaan investeren in groen en verbindingen tussen woongebieden en natuurgebieden (zogenaamde recreatiezones). Ten aanzien van het ontwikkelen van recreatie en toerisme wordt in de ontwerpvisie gesteld dat Nederweert momenteel toeristisch niet op de kaart staat, terwijl ons buitengebied veel heeft te bieden. Dat is voor JAN juist de reden om te pleiten om op dit gebied meer te gaan doen. Geen afwachtende houding innemen, maar samen met de regio een duidelijke toeristische strategie ontwikkelen. Natuurlijk moeten we het toerisme en recreatie ook in balans met de leefomgeving laten groeien. Vooral daarom denkt JAN dat deze omgevingsvisie hét instrument is om dit beleid in te laten landen. 
 
JAN is benieuwd naar de mening van de inwoners en stakeholders over dit concept ontwerp van de omgevingsvisie. Daarom heeft de fractie het College van B&W verzocht om een publieksvriendelijke versie van de omgevingsvisie op te stellen en bij het participatietraject in het bijzonder de doelgroep jeugd en jongeren te bevragen wat zij vinden van deze visie. Zij zijn immers de toekomst!
 

Publicatiedatum: 13 oktober 2019

>