Nederweert Logo JAN Nederweert

Steun voor aanpak eikenprocessierups

De gemeente Nederweert staat er momenteel financieel goed voor. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is blijkt wel uit de bezuinigingsronden die we als gemeente in het verleden vaker hebben meegemaakt. Met dit in het achterhoofd vindt JAN het goed om vast te blijven houden aan een financieel verantwoord beleid waarin we voorop stellen om als gemeente financieel gezond te blijven zonder schulden. Tijdens de behandeling van de kadernota 2020 heeft JAN de kernwaarden van het coalitieakkoord benadrukt: Gezondheid, Duurzaamheid, Veiligheid, Gelijke kansen voor alle inwoners en Investering in de toekomst. Plannen en besluiten worden getoetst aan deze 5 kernwaarden. Vanuit deze gedachte heeft de fractie JAN tijdens de raadsvergadering op 25 juni ook enkele moties (opdrachten) ingediend over o.a de kringlooplandbouw en de bestrijding van de eikenprocessierups. Deze moties werden door de gemeenteraad unaniem gesteund.

 
 

Oproep voor bestrijding eikenprocessierups

De eikenprocessierups veroorzaakt veel overlast in Nederweert en ook in veel andere gemeenten. Volgens het kenniscentrum Eikenprocessierups in Wageningen zijn er dit jaar al 3x zoveel eikenprocessierupsen dan in 2018. Mede daarom heeft JAN tijdens de behandeling van de kadernota het College van B&W opgeroepen om meer te investeren in voorlichting en preventie en samen met de omliggende gemeenten een regionaal bestrijdingsplan op te stellen. Daarnaast zal de gemeente particulieren gaan faciliteren in het bestrijden van de eikenprocessierups door o.a verstrekken van mezenkastjes en/of tegen sterk gereduceerd tarief de rupsen te bestrijden.
 

Proeftuinen voor kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw is gericht op een zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen, een gezonde bodem, het verhogen van de biodiversiteit en het minimaliseren van emissies. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij heeft €135 miljoen beschikbaar  gesteld voor de kringlooplandbouw. De Peelregio – waarin Nederweert is gelegen – is een van de 5 experimenteergebieden waarin experimenten op kleine schaal kunnen worden ingezet met mest, nieuwe teelten en klimaat. JAN heeft het College van B&W verzocht om als agrarische plattelandsgemeente Nederweert volop op in te zetten op de kringlooplandbouw en proeftuinen met kringlooplandbouw mogelijk te maken.
 

Begroting 2020

Voor de onderwerpen bestrijding eikenprocessierups en proeftuinen kringlooplandbouw wordt een plan van aanpak opgesteld met begroting van de kosten. Deze kosten worden opgenomen in de begroting 2020 waarin ook de verdere ambities van de gemeente worden uitgewerkt.

Publicatiedatum: 25 juni 2019

>