Nederweert Logo JAN Nederweert

Terugblik op een bewogen jaar!

Met de start van een nieuwe coalitie afgelopen juli hebben we als JAN meteen een start gemaakt met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Samen, Duurzaam Verbinden’. De eerste resultaten van het coalitieakkoord zijn inmiddels verwerkt in de gemeentebegroting 2019. En daarmee is een mooi begin gemaakt.

Onze wethouder Henk Cuijpers en onze raadsleden Marcel Vossen, Kevin Bax, Peter van Lierop, Carin Sieben en Pascalle de Rooij zijn met veel enthousiasme begonnen aan deze nieuwe raadsperiode. En zijn flink aan de slag gegaan met de onderwerpen zoals deze ook beschreven zijn in ons verkiezingsprogramma.
 

Hoogtepunten 2018

Als partij kunnen we tevreden terugkijken op een productief jaar. Om u een indruk te geven van de onderwerpen waar we ons sterk voor hebben gemaakt, hebben we enkele belangrijke punten voor u op een rijtje gezet:
  • Waar JAN al jaren voor heeft gepleit, is afgelopen jaar eindelijk in gang gezet: we hebben als raad een besluit genomen om overschrijdingen van de hoeveelheid fijnstof bij pluimveebedrijven tegen te gaan. 
  • Ons voorstel om een veilige verkeersverbinding voor voetgangers en fietsers te realiseren van Ospeldijk naar bezoekerscentrum De Groote Peel is door de hele gemeenteraad aangenomen. 
  • JAN heeft zich sterk gemaakt om in het komende jaar sámen met de inwoners een nieuw afvalbeleid op te stellen.
  • Onze oproep om een doel te stellen aan de verlaging van de concentratie fijnstof, geur en ammoniak werd unaniem aangenomen. Zo wordt duidelijk waar we als gemeente naartoe moeten werken.
  • Er komt op voorstel van JAN voor alle huishoudens in Nederweert een ‘hulp in nood’-kaart, waarmee sneller en doeltreffender hulp geboden kan worden in noodsituaties. 
  • Ook komt er in onze gemeente de komende jaren geen enkele geit meer bij, doordat JAN hiervoor een voorstel heeft ingediend. Mooi dat de Provincie ons hierin volgt!

Centrum Nederweert in ontwikkeling

Het centrum van Nederweert was een veelbesproken onderwerp. Wij hebben nog geprobeerd om de bouwhoogte van het nieuw te bouwen complex naast het gemeentehuis te verlagen, maar konden hiervoor niet rekenen op een raadsmeerderheid. JAN heeft niet ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan, maar we hebben kennisgenomen van het plan dat nu ‘in procedure’ is gebracht. In 2019 zullen we beoordelen of we als JAN instemmen met een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie.
 

En verder

Daarnaast is het gelukt om de hondenbelasting te halveren en hebben we een profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld. De begroting voor 2019 laat zien dat Nederweert financieel gezond en schuldenvrij is, en goed in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
 
Een mooie basis voor de komende jaren!!

Wij kijken ernaar uit om ook in 2019 weer goed samen te werken met onze coalitiepartners en vinden het mooi om te zien dat ook de oppositiepartijen veel van onze voorstellen steunen.

JAN maakt het verschil!
 

 

Publicatiedatum: 24 december 2018

>