Nederweert Logo JAN Nederweert

Wethouders-kandidaten nieuwe coalitie bekend

Op dinsdagavond 19 juni ondertekenden JAN, Nederweert Anders en D66 het coalitieakkoord
‘Samen, Duurzaam, Verbinden. Aan de slag voor een gezonder Nederweert’. Tijdens deze
bijeenkomst zijn ook de namen van de drie wethouders-kandidaten bekend gemaakt.
Henk Cuijpers (JAN), Frank Voss (Nederweert Anders) en Peter Koolen (D66 Nederweert) worden
door de drie partijen voorgedragen voor een wethouderspost in het nieuwe College van Burgemeester
en Wethouders. De benoeming van de drie kandidaten vindt plaats in een extra vergadering van de
gemeenteraad op 5 juli, om 19.00 uur in de Gemeenschapshuis Haazehoof in Ospel.
 

Ter bespreking op 3 juli

Voorafgaand aan de bekendmaking van de namen van de drie kandidaten ondertekenden de
fractievoorzitters van de drie partijen het coalitieakkoord 2018 - 2022. Aansluitend werd het document
aangeboden aan burgemeester Evers, als voorzitter van de gemeenteraad. Het akkoord wordt
besproken in de gemeenteraadsvergadering van 3 juli.
 

Op hoofdlijnen

Er is gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. De nieuwe coalitie wil namelijk niet al aan de
voorkant vastleggen hoe zij in de periode 2018-2022 invulling geeft aan thema’s zoals het
buitengebied, sport en bewegen en het sociaal domein. De drie partijen willen ruimte geven aan de
inbreng vanuit de samenleving. Jaarlijks stellen de partijen een jaaragenda op omdat ze vinden dat
het vastleggen van een programma voor vier jaar niet past in deze tijd.
 

Vijf kernwaarden

De partijen hebben vijf kernwaarden vastgesteld die zij centraal stellen bij het maken van keuzes en
het nemen van besluiten. Dit zijn: gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, gelijke kansen voor alle
inwoners en investeringen moeten in het belang zijn van de toekomst van onze jeugd. In het
coalitieakkoord zijn de onderwerpen opgenomen waarop de drie partijen, uitgaande van de vijf
kernwaarden nieuwe accenten willen zetten. Het akkoord bevat een financiële paragraaf waarin het
resultaat van de doorvertaling van nieuwe ambities is opgenomen. Uitgangspunt is en blijft een
gezonde financiële huishouding, zonder schulden.
 

Nieuw College van B&W

In het coalitieakkoord is een portefeuilleverdeling tussen de drie partijen opgenomen. De definitieve
samenstelling van de portefeuilles vindt plaats in het constituerende beraad. Dit is de eerste
vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, in de nieuwe samenstelling.
Het coalitieakkoord is geplaatst op de website van de gemeente en op de websites van de drie
partijen. Ook zal een aantal coalitieakkoorden worden neergelegd in het gemeentehuis, bij de
bibliotheek en in de gemeenschapshuizen.
 
Het coalitieakkoord leest u hier.

Publicatiedatum: 20 juni 2018

>