Nederweert Logo JAN Nederweert

Grondig debat over Begroting 2016

De fractie JAN benadrukte afgelopen dinsdag 3 november dat de focus in het Begrotingsvoorstel 2016 ook deze keer weer ligt op de realisatie van de majeure projecten, zoals de Randweg, het Centrumplan, oeverloos praten en burgers een rad voor de ogen draaien over het Buitengebied. Als tegenvoorstel diende de fractie maar liefst acht moties en een wijzigingsvoorstel in. 
 
Fractievoorzitter Henk Cuijpers was kritisch in zijn betoog en gaf aan dat het College meer moet investeren in mensen en milieu. De fractie JAN deed voorstellen om de beschikbare budgetten in de Begroting 2016 op een andere manier in te zetten. Een van deze voorstellen - die door de hele gemeenteraad werd omarmd - is de motie met betrekking tot de bouw en woningmarkt. JAN stelde voor om in alle kernen stimulerende maatregelen te treffen in samenspraak met de woningcorporaties, welke nodig zijn om het juiste evenwicht te houden tussen wonen en zorg. Op deze manier moet er een betere balans komen in vraag en aanbod van woningen passend bij de huidige (landelijke) woonvraagstukken.
 

Standstil-beleid veehouderijen

Verder deed JAN het voorstel om per direct een compleet stand-still beleid te voeren voor de veehouderijen in Nederweert. En uitbreidingen van veehouderijen alleen nog maar toe te staan als het aantal dieren wordt teruggebracht. JAN wil dit stand-still beleid handhaven totdat is aangetoond dat de gemeente verbeterslagen maakt die leiden tot een lagere concentratie geur en fijnstof. De PvdA steunde dit voorstel, maar helaas haalde het geen meerderheid in de stemming.
 

Glasvezel buitengebied

Op een motie over het burgerinitiatief Glasvezel voor het buitengebied Nederweert reageerde JAN in eerste instantie terughoudend. Er zijn namelijk grote kosten verbonden met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Maar met het voorstel om een diepgaand haalbaarheidsonderzoek in te stellen heeft JAN ingestemd. Hierdoor kan de gemeente in 2016 een weloverwogen definitief besluit nemen om wél of geen glasvezel in het buitengebied aan te leggen. 
 

Verdere voorstellen JAN

De overige voorstellen die JAN indiende, maar die helaas niet op een meerderheid in de gemeenteraad konden rekenen, zijn: 
  • Niet instemmen met een lidmaatschap van Euregio Rijn-Maas-Noord, dat de gemeente namelijk € 7.000,- per jaar kost.
  • Het peilen van wel of geen draagvlak bij de inwoners van Budschop voor het realiseren van een fiets-/wandelbrug, die in 2021 op de planning staat.
  • Het beoordelen wat de gevolgen voor Nederweert zijn van de eventuele aanleg van een hotel, business centrum, bioscoop en casino op Kampershoek in Weert.
  • Budget vrijmaken voor het vervangen van afgeschreven speeltoestellen, zodat de kwaliteit van speelplaatsen en trapveldjes wordt gewaarborgd.
  • Het opstellen van een visie en plan voor de kernenaanpak, om de zelf- en samenredzaamheid in Nederweert te stimuleren en faciliteren. Wat JAN betreft is nu niet duidelijk geformuleerd wat onder deze kernenaanpak valt en hoe de kosten hiervan worden gedekt.
  • De gemeenteraad op de hoogte te brengen van de begrotingen en uitgaven op het gebied van onkruidbestrijding, met specifieke cijfers en onderbouwing over het beleid voor de lange termijn.
  • Eventuele overschotten van de begroting in een nieuwe reserve te storten, genaamd: Infrastructuur Buitengebied. JAN constateert namelijk dat er geen budget is gereserveerd om infrastructurele plannen in het buitengebied uit te voeren, zoals het faciliteren van een glasvezelnetwerk of de aanleg van een fietspad aan de Booldersdijk.
Als oppositiepartij wordt van JAN een kritische blik verwacht. Wij hebben door middel van goede tegenvoorstellen het debat gevoerd bij de behandeling van de Begroting 2016. JAN hoopt bij de uitvoering in ieder geval op vooruitgang en daadkracht, waarbij goed wordt geluisterd naar de inwoners van Nederweert.
 

Publicatiedatum: 09 november 2015

>