Nederweert Logo JAN Nederweert

College verrast JAN met raadsvoorstel Centrumplan

Met verbijstering heeft de partij JAN vernomen dat tijdens de raadsvergadering van 21 april een besluit wordt gevraagd over de ontwikkelingen in het centrumgebied van Nederweert. Het College van B&W heeft hiervoor een rapportage opgesteld over de 'Resultaten Verkenning Centrumontwikkelingen Nederweert'. De stukken hiervoor heeft JAN echter pas afgelopen donderdag ontvangen. De partij heeft hierover dus nog nauwelijks met de betrokken winkeliers, omwonenden en belanghebbenden kunnen spreken. De impact van het voorstel dat het College doet richting de gemeenteraad is echter zo enorm groot, dat JAN dan ook weigert om op 21 april het onderwerp te bespreken. JAN stelt grote vraagtekens bij de onderliggende motivatie van het College om de besluitvorming over dit plan op deze manier te forceren.
 

Visie ondernemers?

De kern van het voorstel van het College van B&W is dat men opnieuw onderzoek wil doen naar de mogelijke herontwikkelingen van locatie Wijen tot nieuw winkelgebied. Dit onderzoek kost ten eerste opnieuw veel geld. Bovendien is destijds in het Masterplan besloten om het kernwinkelgebied te lokaliseren in de Kerkstraat en het Lambertushof. Zoals bekend zijn hier inmiddels al veel voorzieningen voor getroffen. De vraag is wat een verschuiving van het winkelgebied voor impact heeft op de overige ondernemers in de Kerkstraat en het Lambertushof. De mening en visie van deze ondernemers zou op zijn minst gehoord moeten worden. JAN is echter altijd duidelijk geweest in haar standpunt waarbij ze tegen de herontwikkeling van de locatie Wijen-EmTé is. De visie van het College onderschrijft de partij dan ook absoluut niet. 
 

Oproep om van agenda af te halen

Gezien het feit dat de stukken veel te laat ontvangen zijn, dat ondernemers er niet bij betrokken zijn, dat JAN van begin af aan geen voorstander is van herontwikkeling van deze locatie en de impact van het voorstel van het College op dit moment niet te overzien is, gaat JAN het College en de overige fracties dringend oproepen om het agendapunt niet te behandelen tijdens de raadsvergadering van 21 april.
 

Publicatiedatum: 20 april 2015

>