Nederweert Logo JAN Nederweert

Leefbaar en vitaal platteland op achterstand

Gemeenteraad Nederweert wil in 2015 vorderingen zien

 
In 2013 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak programma 'Buitengebied in Balans' vastgesteld met daarin enkele concrete doelen. Tijdens de raadsvergadering op 10 februari jl. is het jaarplan 2015 en het jaarverslag over 2014 besproken en vastgesteld. Uit het jaarverslag van 2014 blijkt dat de meeste activiteiten die in 2014 moesten worden uitgevoerd - zoals het creëren van een goed woon- en leefklimaat en het terugdringen van ammoniak-, geur- en fijnstof emissies - door het College van B&W zijn doorgeschoven of niet zijn ingevuld, zonder dit aan de Raad te rapporteren. JAN stelde tijdens genoemde raadsvergadering voor dat het College halverwege het jaar 2015 over alle geplande activiteiten van het jaarplan 2015 gaat rapporteren. Alle fracties in de gemeenteraad stemmen in met dit voorstel. Daarmee blijft de raad op de hoogte van gemaakte vorderingen en kunnen zaken vroegtijdig worden bijgestuurd.
 

Resultaten ontbreken

Gezien de vaststelling en uitvoering van de door de raad vastgestelde voornemens in 2014, valt het JAN erg tegen hoeveel stappen er tot nu toe in werkelijkheid zijn gemaakt. Met het reeds opgezette plan gaan we er zo niet komen...!! Vastgestelde acties en maatregelen moeten door het College ook worden nagestreefd. Mooi om jezelf als gemeente steeds op de borst te kloppen. Maar als er geen daadwerkelijke resultaten zijn of voortvloeien uit de ingezette maatregelen, hebben inwoners van Nederweert daar weinig aan. De problemen zijn erg groot. Er zal op korte termijn dan ook echt iets moeten gebeuren. En zolang er teveel dieren in ons buitengebied aanwezig blijven neemt de problematiek ook niet af. Door acties en plannen steeds vooruit te blijven schuiven maken we dan ook geen echte stappen. JAN was scherp in zijn kritiek; en vond in wethouder Houtman een medestander!
 

Geen praatjes…maar actie!!

JAN wil een resultaatgerichte aanpak en vindt dat opgenomen doelen in het jaarplan 2015 moeten worden uitgevoerd. We onderkennen allemaal het belang van welzijn en gezondheid voor 'de mens' en hebben als gemeenteraad veel geld vrijgemaakt om de problematiek in het buitengebied aan te pakken. Het kan niet zo zijn dat we straks alleen maar geld hebben uitgegeven aan praatsessies en communicatieprogramma’s.
 
JAN stelt voor dat het gemeentebestuur actiever aan de slag gaat met het gezondheidsbeleid als het gaat over geuroverlast en overbelasting van fijnstof. Te lang wachten op komende regelgeving is niet de oplossing. En zal er alleen maar toe bijdragen dat zaken nog meer op de lange baan worden geschoven. JAN wil ondanks de complexe materie dat er via het jaarplan 2015 stappen gemaakt gaan worden en zal de uitvoering daarvan nauwkeurig blijven volgen.

Publicatiedatum: 12 februari 2015

>