Nederweert Logo JAN Nederweert

JAN spreekt zich uit over vernieuwing Randweg

Onder het toeziend oog van vele kritische inwoners van Nederweert heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Nederweert op dinsdag 28 oktober, positief geadviseerd om mee te gaan in het voorstel van het College van B&W voor de aanleg van een nieuwe Randweg. Dit ondanks enorme protesten en tegengeluiden vanuit de inwoners van Nederweert. En ondanks het dringende advies van JAN om géén Randweg aan te leggen. JAN diende hiervoor zelfs een amendement in, dat helaas niet gesteund werd door de overige partijen. Een zeer spijtige beslissing!

 
Het College van B&W gaf eerder als voorkeursalternatief een Randweg op korte afstand van de kern van Nederweert. Hiervoor heeft het College zes alternatieven en vier varianten vergeleken op de thema’s verkeer, natuur, milieu en leefbaarheid. Volgens het coalitieprogramma 2014-2018 van de partijen CDA en VVD is het echter een voorwaarde dat een Randweg er alleen mag komen als alle voors en tegens zorgvuldig tegen elkaar zijn afgewogen én er voldoende draagvlak bij de mensen is. Deze criteria heeft JAN echter volledig gemist in de onderbouwing van het advies van de gemeenteraad (coalitie). JAN betreurt dit enorm, want hiermee gaat het College en de overige partijen in de raad totaal voorbij aan een aantal zeer cruciale voorwaarden: 
 
 1. De noodzaak van een Randweg;
  De verkeersmodellen tonen op geen enkele wijze aan dat nú, maar ook voor de langere termijn, een Randweg noodzakelijk is.
   
 2. Het nut van een Randweg;
  De Randweg zou leiden tot een betere regionale bereikbaarheid, maar volgens JAN leidt deze alleen maar tot een verslechtering van de lokale bereikbaarheid en doorstroming van verkeer door Nederweert. Bovendien vermoedt JAN dat het College met het gekozen voorkeursalternatief de weg vrij maakt voor de realisatie van een regionaal agrarisch bedrijvenpark in Noord West Nederweert. Hier was en is JAN nog steeds fel op tegen.
   
 3. Het voorkomen van een tweede tweedeling in Nederweert;
  JAN zegt ‘nee’ tegen het veroorzaken van een nieuwe barrière in Nederweert, namelijk die tussen het buitengebied en de kern van Nederweert. 
   
 4. Voorkomen van extra belasting van aangrenzende wegen door sluipverkeer;
  De gekozen voorkeursvariant leidt tot een toename van verkeer en mogelijk zelfs tot opstoppingen op diverse plaatsen in onze kernen. 
   
 5. De financiële draagkracht van een randweg voor Nederweert;
  De kosten zullen zonder twijfel hoger uitvallen dan het door de meerderheid van de raad beschikbaar gestelde taakstellend budget van 5 miljoen euro als gemeentelijk bijdrage voor een Randweg. JAN wil voorkomen dat extra kosten via OZB-verhogingen, bezuinigingen op de zorg of hoe dan ook worden afgewenteld op de inwoners van Nederweert.
   
 6. Het draagvlak van de inwoners van Nederweert voor een Randweg;
  Volgens JAN is er absoluut geen sprake van voldoende draagvlak bij het merendeel van de inwoners van Nederweert. Dat is wel gebleken uit de felle tegengeluiden de afgelopen weken.
De fractie JAN heeft de afgelopen weken haar mening over de Randweg laten horen. Zoals destijds in de gemeenteraad afgesproken, hebben wij er geen verkiezingsitem van gemaakt. Voor JAN is het echter altijd duidelijk geweest dat ‘GEEN Randweg’ ook een optie is. Om het advies van JAN kracht bij te zetten heeft de partij een amendement ingediend om een extra alternatief toe te voegen aan het advies voor de Gedeputeerde Staten: GEEN Randweg.  
 
De 5 miljoen euro die Nederweert in het geval van ‘GEEN Randweg’ niet hoeft uit te geven aan een Randweg, zou JAN in willen zetten voor projecten uit het verkeersplan en voor de decentralisatie van de zorg. 
 

Randweg naar verwachting nog duurder

JAN verwacht dat de nadere uitwerking van de totale financiële kosten in de projectMER zal aantonen dat een nieuwe Randweg (nog) duurder wordt dan de nu voorziene 22,6 miljoen euro en dat Nederweert méér dan de nu gereserveerde 5 miljoen euro zal moeten bijdragen. JAN is benieuwd of CDA, VVD en PvdA zich aan hun woord houden om dan alsnog te besluiten om geen Randweg aan te leggen…
 
Tenslotte bedankt JAN de stakeholders en andere inwoners voor hun inzet en hun bijdragen voor het dossier Randweg tot nu toe.
 

Publicatiedatum: 30 oktober 2014

>