Nederweert Logo JAN Nederweert

Coalitieakkoord vaag en niet concreet

Op de afgelopen raadsvergadering van 3 juni jongstleden is het coalitieakkoord aan de orde geweest. Dit coalitieakkoord gaf aanleiding tot veel vragen, vraagtekens en bedenkingen bij JAN.
 
Tijdens deze raadsvergadering bespraken de politieke partijen het coalitieakkoord dat is opgesteld door de CDA en VVD. De titel van dit coalitieakkoord is ‘Richting geven, Ruimte bieden en Verbinden’.  Vooral de sociale onderwerpen en zorgthema’s komen in het programma maar minimaal aan bod, terwijl dit de belangrijkste opgaven voor de komende periode zijn. Dit coalitieprogramma lijkt meer op een doorstartnotitie en is weinig concreet en niet transparant. Het is niet meer dan een opsomming van aandachtspunten, waarbij in de meeste gevallen de financiële middelen nog totaal ontbreken.  
 

Ontwikkeling buitengebied versus terugdringen geur  en fijnstof

Het coalitieakkoord geeft aan, dat er ruimte geboden moet worden aan ondernemers en aan excellente bedrijven. Maar wanneer is een onderneming in de ogen van de coalitie niet excellent? JAN vraagt zich af wat bij de coalitie voorop staat: een verdere ontwikkeling van de agrarische bedrijvigheid in het buitengebied of het terugdringen van geur en fijnstof? Wat betekent dit voor de leefbaarheid in het buitengebied? De coalitie geeft aan dat zij de kwaliteit van stallen wil verbeteren, maar ontwikkelingen absoluut niet op slot wil zetten. Het blijft echter onduidelijk hoe de coalitie de komende vier jaren de milieuoverlast in het buitengebied daadwerkelijk wil gaan verminderen.
 

Lasten stijgen niet…. of wel?

JAN vindt het een goede zaak dat de coalitie ervoor zal zorgen dat de lasten van de burgers en bedrijven in de komende vier jaar niet zullen stijgen. De vele onzekerheden in het sociaal domein, de stagnerende economie en de ontwikkeling van de woningmarkt zullen waarschijnlijk extra financiële lasten voor de gemeente tot gevolg hebben. In het coalitieakkoord doet de coalitie een toezegging dat er geen lastenverzwaring voor de burgers zal komen in deze periode. Als JAN zullen wij de vinger aan de pols houden, dat dit ook zeker niet gaat gebeuren.
 

Drie decentralisaties niet benoemd

Ten aanzien van het sociaal domein constateren we dat de coalitie een terugtrekkende beweging maakt als het gaat om de ondersteuning van burgers en mensen die zorg nodig hebben. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht van mensen en verenigingen. Maar wat gebeurt er als die eigen kracht niet beschikbaar is? Betekent dat degene die het hardst schreeuwt het meeste geregeld krijgt? 
 
De coalitie geeft aan dat er niemand tussen wal en schip zal vallen. Dit is voor JAN een vereiste: JAN is voorstander van maatwerk. De coalitie  gaat voor een ‘snelle en verantwoorde’ aanpak van de drie decentralisaties maar besteed er verder weinig aandacht aan in het coalitieakkoord. Volgens JAN is vooral de zorgvuldigheid hierin erg belangrijk en die mag in ieder geval niet uit het oog verloren worden.
 

Is er draagvlak voor een nieuwe Randweg?

Het verbeteren van de verbinding N266-N275 geeft volgens dit akkoord een geweldige injectie aan de leefbaarheid. Wij hebben hier onze bedenkingen bij en zo ook bij de uitspraak dat de Randweg alleen wordt aangelegd als er ‘voldoende draagvlak’ is bij de mensen. Voor wie leidt de Randweg tot een verbetering van de leefbaarheid? Wanneer is er sprake van voldoende draagvlak bij de inwoners van Nederweert? De coalitie geeft aan dat realisering van de nieuwe Randweg binnen de financiële kaders plaatsvinden, dat wil zeggen dat niet meer dan € 5.000.000,- door de gemeente beschikbaar gesteld zal mogen worden. 
 
JAN zal dit dossier nauwgezet volgen en hoort graag uw mening van over de wenselijkheid van een Randweg! 
 
We zijn benieuwd hoe dit coalitieakkoord vertaald wordt in een kaderbrief ter voorbereiding op de programmabegroting 2015 en de meerjarenbegroting. Dit vooral omdat, zoals gezegd de kaders van het coalitieakkoord vaag en niet concreet zijn.
 
Zoals u van ons gewend bent komen we als lokale partij JAN ook deze periode weer op voor  de belangen van Nederweert en haar inwoners. Heeft u interesse om mee te praten over de lokale ontwikkelingen? U bent van harte welkom om met ons mee te praten. Bezoek één van onze ledenvergadering of word lid. Neem hiervoor gerust contact op met secretaris@jan-nederweert.nl.
 

Publicatiedatum: 11 juni 2014

>