Nederweert Logo JAN Nederweert

JAN tegen verhoging gemeentelijke bijdrage Randweg

Nederweert en de provincie Limburg zetten in op een duurzame verbetering van de verbinding van de A2 met de N275 en N266. De kosten hiervan moeten deels door de gemeente Nederweert opgebracht worden. Ook de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) wordt gevraagd om een financiële  bijdrage. Tijdens de raadsvergadering van 3 september verzocht het College van B&W de gemeenteraad in te stemmen met het beschikbaar stellen van 5 miljoen euro voor dit project. Vanwege de onbetrouwbare en slecht onderbouwde cijfers heeft JAN tegen het voorstel gestemd om het eerder vastgestelde gemeentelijke bedrag van 4 miljoen euro met 1 miljoen euro te verhogen.

 

De bewering van het College dat een vernieuwde randweg mogelijk is voor 20 miljoen euro is volgens JAN enigszins uit de lucht gegrepen. Hier ligt op dit moment geen goede financiële onderbouwing onder. Het College heeft namelijk eerder aangegeven voor 16 miljoen euro een nieuwe wegverbinding te kunnen realiseren. Zonder dat de gemeenteraad een oordeel heeft kunnen geven over de zes varianten, heeft het College al twee varianten hiervan geschrapt. Van de varianten die met de stakeholders (omwonenden en andere betrokkenen) zijn besproken blijven nu alleen de varianten over met een kosteninschatting van tussen circa 30 miljoen euro en 64 miljoen euro! Een gigantische overschrijding van het oorspronkelijke budget en daarmee het gemeentelijke aandeel in de kosten.

 

Varianten op alternatieven

Vanwege deze hoge kostenraming heeft het College van B&W inmiddels drie varianten herberekend. De varianten worden daarbij zodanig versoberd dat de kosten minder hoog uitvallen, maar met het resultaat dat er veel meer negatieve effecten optreden voor de omwonenden en Nederweert als geheel. Volgens het College gaat het om een optimalisering van deze varianten, maar wat JAN betreft is de enige optimalisatie hierin een kostenbesparing. JAN vindt het kwalijk dat deze alternatieven niet zijn besproken met de stakeholders en niet getoetst zijn op milieueffecten (MER). JAN neemt deze varianten op dit moment dan ook niet serieus.


JAN stemt tegen verhoging

Tijdens de raadsvergadering van 3 september werd de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met de aanvraag van 5 miljoen euro als bijdrage uit het Regiofonds (van GOML) voor de aanleg van een vernieuwde randweg. Deze aanvraag aan het Regiofonds is plotseling verhoogd van 4 miljoen naar 5 miljoen euro. Bijkomend gevolg hiervan is dat de gemeente zelf ook nog eens 1 miljoen extra in moet brengen, bovenop de toegezegde 4 miljoen euro. JAN heeft op dit moment dan ook tégen het voorstel gestemd, omdat de onderbouwing nog niet concreet is. Want waarom nu al commitment geven aan iets dat nog niet is vastgesteld. Bovendien kan het College niet duidelijk aangeven uit welke gemeentereserves de 5 miljoen euro moeten komen. Jammer genoeg stond JAN als oppositiepartij alleen in haar standpunt. De gemeenteraad is in meerderheid akkoord gegaan met het voorstel van het College van B&W.


Eind 2013 meer duidelijkheid

JAN is geen tegenstander van de aanleg van een nieuwe randweg, maar heeft op basis van de voor de gemeenteraad beschikbare stukken nog geen keuze gemaakt. In de afweging om te kiezen voor één van de varianten of het helemaal niet doorgaan van een nieuwe randweg kijkt JAN naar de noodzakelijkheid en de gevolgen daarvan, maar vooral ook naar de financiële haalbaarheid ervan. Er moeten bovendien geen grote belemmeringen ontstaan voor andere delen van Nederweert. JAN vindt het daarnaast heel belangrijk om de resultaten van de MER rapportage en de gezamenlijke adviezen van de stakeholders mee te nemen.  Inmiddels hebben vele burgers hun bezwaar gemaakt tegen de voorliggende varianten. In de komende maanden zal duidelijk worden hoe de varianten er uit gaan zien en wat de effecten daadwerkelijk worden. In een latere fase neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

 

Benieuwd naar eerdere publicaties over dit onderwerp? Kijk dan hier!

Publicatiedatum: 04 september 2013

>