Nederweert Logo JAN Nederweert

Kan Nederweert ambitieniveau financieel dragen?

Het College van B&W wekt in deze kadernota 2014-2017 de indruk dat zij hun ambities waar kunnen maken dankzij het vasthouden aan een gedegen financieel beleid. Is het wel werkelijk zo? Of draait het College hier om de hete brij heen? Concreet betekent dit dat er weer een nieuwe bezuinigingsronde moet gaan plaatsvinden en zelfs de mogelijkheid wordt bekeken van een OZB verhoging of andere lokale heffingen. De majeure projecten gaan de komende jaren een grote stempel drukken op de financiële huishouding van de gemeente Nederweert. De reserves die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd worden in grote mate aangesproken en de financiële risico’s worden steeds groter. De grondexploitaties, bedrijventerrein Pannenweg en de Randweg zijn grote risicodragers. Dit zijn echter alleen maar risico’s waar we in de gemeente zelf mee te maken hebben. Het risico van de rijksbezuinigingen zijn nóg groter, omdat we daardoor minder geld van het rijk zullen krijgen en meer taken moeten gaan uitvoeren. Wij als JAN zetten er grote vraagtekens bij of Nederweert dit ambitieniveau financieel kan dragen.


Niks nieuws onder de zon

Als je de kadernota leest wordt het pijnlijk duidelijk dat we in Nederweert alleen nog maar bezig zijn met de bekende majeure projecten. En dat er voor de rest maar bar weinig nieuwe ontwikkelingen ontstaan. Al jaren wordt geen nieuw beleid meer opgenomen, dus het bestaande ‘oude’ beleid is de basis van deze kadernota. In slechts enkele programma’s wordt een nieuwe ontwikkeling gemeld. Bovendien zijn veel van de belangrijke thema’s uit de kadernota al in de laatste raadsvergaderingen aan de orde geweest.


In balans of uit balans?

Ook wordt het er in de kadernota niet duidelijker op. Steeds meer vragen rijzen op, terwijl de antwoorden ver te zoeken zijn. Zo heeft men het erover dat Nederweert een ‘plattelandsgemeente’ is, maar wat verstaat het College van B&W hier nu eigenlijk onder? En waaruit blijkt dat Nederweert een plattelandsgemeente is? Daarnaast wordt in het begrotingsprogramma ‘Buitengebied in balans’ gevraagd om een coördinatiefunctie aan te stellen voor dit majeure programma. Daar spreekt men bovendien over vacatureruimte op de afdeling Ruimtelijke Ordening. Waar is hier de balans te vinden met de eerder ingestelde personeelsstop?

Allemaal onzekerheden

Daarnaast heeft JAN zo zijn twijfels bij een aantal onderwerpen uit de kadernota. In 2015 krijgt de gemeente Nederweert er extra verantwoordelijkheden bij, door decentralisatie van taken vanuit het Rijk en Provincie. Dit gaat een zware wissel op de gemeente trekken, waarvan de financiële gevolgen op dit moment niet in te schatten zijn.
Het onderbrengen van het peuterwerk in de bestaande scholen vinden wij een prima zaak. We vinden het hierbij wel van groot belang dat er goed bekeken wordt hoe de kosten van deze tijdelijke huisvesting zo laag mogelijk gehouden kunnen worden.
Wat JAN betreft is het is nog te vroeg om nu al aan te geven om door te gaan met het GOML (Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg). Hier heeft Nederweert tot nu toe al veel geld in gepompt, maar heeft er nog maar weinig voor terug gekregen. Als het geld van de Randweg niet veilig wordt gesteld, dan is het maar de vraag of we met dit samenwerkingsverband door moeten gaan.

Té veel financiële risico’s!

Het allerbelangrijkste in deze kadernota is de totale financiële huishouding. Het geld is waar het tenslotte allemaal om draait. Er zitten té veel financiële risico’s in deze kadernota. Welk financieel risico lopen we namelijk met de aanleg van de Randweg, diverse grondexploitaties, de ontwikkeling van het bedrijventerrein Pannenweg en de drie decentralisaties van overheidstaken?

Opnieuw bezuinigen of de hand op de knip?

Als je de financiële doorkijk ziet in het totaalbeeld van risico’s (waarin het totale weerstandvermogen wordt afgezet tegen totale risico), dan is dit niet rooskleurig. In 2015 is het risico voor de gemeente Nederweert namelijk al groter dan het weerstandvermogen! Hoe gaat het College van B&W dit oplossen? Ze spreken al over het verhogen van de OZB of over een verdere bezuinigingsronde. Waarom wordt er ook niet opnieuw gekeken naar de majeure projecten?

Als JAN zullen wij een vinger aan de pols houden. Je kunt namelijk niet iets uitvoeren waar geen geld voor is. En al zeker niet als dit over de rug van de bewoners van Nederweert gaat!

Publicatiedatum: 02 juli 2013

>